Huishoudelijk Reglement Camping Kerisole

1/ TOELATINGSVOORWAARDEN

Om een ​​camping te mogen betreden, opzetten of verblijven, moet u gemachtigd zijn door de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste is verplicht om te zorgen voor het goede onderhoud en de orde van de camping, evenals voor de naleving van de toepassing van dit huishoudelijk reglement.

Verblijven op de camping impliceert aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en de verbintenis om deze na te leven.

Niemand kan daar zijn intrek nemen.

2/ POLITIEFORMALITEITEN

Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hen.

In toepassing van artikel R. 611-35 van de code voor de binnenkomst en het verblijf van buitenlanders en het recht op asiel, is de beheerder verplicht om door de klant in te vullen en te ondertekenen buitenlandse nationaliteit, bij aankomst een individueel politieformulier. Het moet met name vermelden:

1o De achternaam en voornamen;

2o Geboortedatum en -plaats;

3o Nationaliteit;

4o Het gebruikelijke huis.

Kinderen onder de 15 jaar kunnen op de kaart van beide ouders staan.

3/ INSTALLATIE

Buitenaccommodaties en aanverwante apparatuur dienen te worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats conform de richtlijnen gegeven door de beheerder of zijn afgevaardigde.

4/ RECEPTIEBUREAU

In het seizoen geopend van: 08.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur van maandag tot zaterdag en van 11.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur op zondag.

Geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 19.00 uur

Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over de mogelijkheden van bevoorrading, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die nuttig zijn.

Er is een systeem voor het verzamelen en verwerken van klachten beschikbaar voor klanten.

5/ DISPLAY

Dit reglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt gegeven aan elke klant die erom vraagt.

Voor geclassificeerde campings wordt de classificatiecategorie met de vermelding toerisme of vrije tijd en het aantal toeristische of recreatieve plaatsen weergegeven.

De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de voorwaarden bepaald bij besluit van de minister bevoegd voor het verbruik en kunnen worden geraadpleegd bij de receptie.

6/ VERTREKMODALITEITEN

Klanten worden uitgenodigd om de dag ervoor hun vertrek aan de receptie door te geven. Klanten die voor de openingsuren van de receptie willen vertrekken, dienen hun verblijf de dag ervoor te betalen.

7/ RUIS EN STILTE

Klanten wordt gevraagd om alle lawaai en discussies te vermijden die hun buren zouden kunnen storen.

Geluidsapparaten moeten dienovereenkomstig worden ingesteld. Het sluiten van deuren en kofferbak moet zo discreet mogelijk zijn.

Honden en andere dieren mogen nooit losgelaten worden. Ze mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet opgesloten, in afwezigheid van hun meesters, die wettelijk verantwoordelijk voor hen zijn.

De manager zorgt voor de rust van zijn klanten door tijden vast te stellen waarop de stilte totaal moet zijn.

8/ BEZOEKERS

Na toestemming van de beheerder of zijn afgevaardigde kunnen bezoekers op de camping worden toegelaten onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen.

De klant kan één of meerdere bezoekers ontvangen bij de receptie. De diensten en faciliteiten van de campings zijn toegankelijk voor bezoekers. Het gebruik van deze apparatuur kan echter in rekening worden gebracht volgens een tarief dat moet worden aangegeven bij de ingang van de camping en bij de receptie.

Auto’s van bezoekers zijn verboden op de camping.

9/ VERKEER EN PARKEREN VAN VOERTUIGEN

Op de camping moeten voertuigen met een beperkte snelheid rijden.

Verspreiding is toegestaan ​​van 07.00 uur tot 22.00 uur

Alleen voertuigen die toebehoren aan de kampeerders die er verblijven, mogen op de camping rijden. Parkeren is ten strengste verboden op de standplaatsen die gewoonlijk door accommodaties worden gebruikt, tenzij hiervoor een parkeerplaats is voorzien. Parkeren mag het verkeer niet belemmeren of de installatie van nieuwkomers verhinderen.

10/ KLEDING EN UITERLIJK VAN FACILITEITEN

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en het uiterlijk van de camping en zijn faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, kan schaden.

Het is verboden afvalwater op de grond of in de goot te werpen.

Klanten dienen afvalwater te lozen in de daarvoor voorziene voorzieningen.

Huishoudelijk afval, afval van welke aard dan ook, papieren, moeten in de vuilnisbakken worden geplaatst.

Het is ten strengste verboden om buiten de daarvoor bestemde bakken te wassen.

Het ophangen van het linnen gebeurt, indien nodig, in de gemeenschappelijke droogkast. Het wordt echter getolereerd tot 10.00 uur in de buurt van de accommodatie, op voorwaarde dat het discreet is en de buren niet stoort. Het mag nooit gemaakt zijn van bomen.

Beplanting en bloemversieringen moeten gerespecteerd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken te kappen, aanplantingen te maken.

Het is niet toegestaan ​​om de locatie van een installatie met persoonlijke middelen af ​​te bakenen, noch om de grond te graven.

Elk herstel van de aantasting van de vegetatie, de omheiningen, de grond of de faciliteiten van de camping is de verantwoordelijkheid van de auteur.

Het terrein dat tijdens het verblijf gebruikt zal zijn, moet worden onderhouden in de staat waarin de kampeerder het aantrof bij het betreden van het terrein.

11/ VEILIGHEID

a/fire

Open vuur (hout, kolen, enz.) is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.

In geval van brand direct de directie verwittigen. Brandblussers kunnen indien nodig worden gebruikt.

Bij de receptie is een EHBO-doos te vinden.

b/vol

De directie is verantwoordelijk voor voorwerpen die op kantoor worden achtergelaten en heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen installatie en moet de aanwezigheid van verdachte personen melden aan de beheerder. Klanten wordt aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun apparatuur te beschermen.

12/ GAMES

Er mogen geen gewelddadige of storende spelletjes worden georganiseerd in de buurt van de faciliteiten.

De vergaderruimte kan niet worden gebruikt voor hectische spelletjes.

Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

13/ DODE GARAGE

Het mag alleen onbezet materieel op de grond laten staan, na akkoord van de directie en alleen op de aangegeven locatie. Deze service kan tegen betaling zijn.

14 / OVERTREDING VAN DEZE INTERNE REGELS

In het geval dat een bewoner het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit reglement niet respecteert, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk, indien hij nodig acht, dient u laatstgenoemde te verwittigen de ongeregeldheden te staken.

In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het huishoudelijk reglement en na een aanmaning van de beheerder om hieraan te voldoen, kan deze laatste het contract beëindigen.

Bij een strafbaar feit kan de beheerder de politie inschakelen.

15/ MAILEN EN POSTEN

Elke werkdag wordt er post afgeleverd bij de receptie.      

Dit huishoudelijk reglement hangt aan de ingang van de camping, dit huishoudelijk reglement en de algemene verkoopvoorwaarden hangen aan de receptie en op de site < a href=”https ://www.camping-kerisole.fr/”>https://www.camping-kerisole.fr/. Ze worden op zijn verzoek aan de klant overhandigd.

Gedaan bij SCAER, 01/03/2022

Andreas of Nathalie Gerling

Medebeheerders camping Kerisole

Telefoon: 06 46 71 76 40

Belangrijke telefoonnummers

Brandweerlieden ……………………………………….. 18

Ambulance-medische noodgevallen …………….. 15

Rijkswacht…………………………………………………. 17

Internationale noodsituatie………………………… 112

Dierenartsen Scaër …………………… 02 98 59 41 03