Huishoudelijk Reglement van Camping Kerisole

1/ TOELATINGSEISEN

Om een camping te mogen betreden, vestigen of verblijven, moet u daartoe gemachtigd zijn door de manager of zijn vertegenwoordiger. Deze laatste heeft de verplichting om te zorgen voor het juiste onderhoud en de juiste orde van de camping, evenals de naleving van de toepassing van dit reglement van orde.

Het feit van een verblijf op de camping impliceert de aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, de algemene verkoopvoorwaarden en de verbintenis om deze na te leven.

2/ POLITIEFORMALITEITEN

  1. a) Elke persoon die minstens één nacht op de camping moet verblijven, moet eerst zijn identiteitsdocumenten aan de manager of zijn vertegenwoordiger voorleggen en de door de politie vereiste formaliteiten vervullen.

Minderjarigen die niet worden begeleid door hun ouders of een wettelijke vertegenwoordiger worden niet toegelaten.

  1. b) Op grond van artikel R. 611-35 van het Wetboek van binnenkomst en verblijf van buitenlanders en het asielrecht is de beheerder verplicht om de klant van de buitenlandse nationaliteit in te vullen en bij aankomst een individueel politieregister te ondertekenen. Het moet met name het volgende vermelden:

1° De naam en voornamen;

2° Geboortedatum en -plaats;

3° Nationaliteit;

4° De gebruikelijke woonplaats.

Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen op een kaart van de ouders staan.

3/ INSTALLATIE

Buitenaccommodatie en bijbehorende apparatuur moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven locatie in overeenstemming met de instructies van de manager of zijn vertegenwoordiger.

4/ RECEPTIE

In het seizoen open van: 9u tot 12u en van 16u tot 17u van maandag tot zaterdag en van 11u tot 12u en van 16u tot 17u op zondag.

Als het kantoor gesloten is, kunt u bellen naar 06 46 71 76 40.

Bij de receptie vindt u alle informatie over de diensten van de camping, informatie over de mogelijkheden om te tanken, sportfaciliteiten, de toeristische rijkdommen van de omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn.

Een systeem voor het verzamelen en afhandelen van klachten is beschikbaar voor klanten. Claims worden alleen in behandeling genomen als ze ondertekend, gedateerd, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op relatief recente ontwikkelingen.

5/ BEELDSCHERM

Deze verordeningen staan bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt gegeven aan elke klant die erom vraagt.

Voor geclassificeerde campings worden de classificatiecategorie met de vermelding toerisme of vrije tijd en het aantal toeristische of recreatieve bezienswaardigheden weergegeven.

De prijzen van de verschillende diensten worden aan de klanten meegedeeld onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in opdracht van de minister die verantwoordelijk is voor het verbruik en kunnen worden geraadpleegd aan de receptie.

6/ VERGOEDINGEN EN VERTREKVOORWAARDEN

De kosten worden betaald aan de receptie. Hun bedrag wordt bij de ingang van de camping en bij de receptie geplaatst. Ze zijn verschuldigd op basis van het aantal nachten doorgebracht in het veld.

U wordt verzocht de receptie de dag ervoor op de hoogte te stellen van uw vertrek. Als u voor de openingstijden van de receptie wilt vertrekken, dient u uw verblijf de dag ervoor te betalen.

7/ LAWAAI EN STILTE

Gasten wordt gevraagd om lawaai en discussies te vermijden die hun buren kunnen storen.

Geluidsapparaten moeten dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en kofferbaksluitingen moeten zo discreet mogelijk zijn.

Honden en andere dieren mogen nooit vrij worden gelaten. Ze mogen niet op de camping worden achtergelaten, zelfs niet opgesloten, in afwezigheid van hun meesters, die er burgerlijk verantwoordelijk voor zijn.

De manager zorgt voor de rust van zijn klanten door schema’s in te stellen waarin de stilte totaal moet zijn: de stilte moet totaal zijn tussen 22.00 en 7.00 uur.

8/ BEZOEKERS EN GROEPEN

Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger, kunnen bezoekers worden toegelaten tot de camping onder de verantwoordelijkheid van de kampeerders die hen ontvangen door een “dagbezoeker” -vergoeding te betalen.

De klant kan één of meerdere bezoekers ontvangen bij de receptie. De diensten en faciliteiten van de campings zijn toegankelijk voor bezoekers. Het gebruik van deze apparatuur kan echter in rekening worden gebracht volgens een tarief dat moet worden vermeld bij de ingang van de camping en bij de receptie.

Toegang tot het zwembad met rustruimte, de ontspanningsruimte en de sportruimte is niet toegestaan voor groepen, bezoekers of minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

Auto’s, motorfietsen, enz., van bezoekers zijn verboden op de camping.

9/ CIRCULATIE EN PARKEREN VAN VOERTUIGEN

Op de camping moeten voertuigen rijden met een snelheid die beperkt is tot 5 km/u.

Verkeer is verboden tussen 22u en 7u.

Slechts één voertuig per plaats verhuurd aan de camper die daar verblijft, mag op de camping reizen. Parkeren kan alleen op het gehuurde perceel, mag bovendien het verkeer niet hinderen of de installatie van nieuwkomers verhinderen.

10/ ONDERHOUD EN UITSTRALING VAN DE FACILITEITEN

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping en haar faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, zou kunnen schaden.

Het is verboden om rioolwater op de grond of in goten te gooien.

Klanten moeten het afvalwater legen in de daarvoor bestemde voorzieningen.

Huishoudelijk afval, afval van welke aard dan ook, papieren moeten in de vuilnisbakken worden gedeponeerd in zakken die voor dit doel zijn verstrekt.

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke handeling die de netheid, hygiëne en uitstraling van de camping en haar faciliteiten, inclusief sanitaire voorzieningen, zou kunnen schaden.

Wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. Het verspreiden van de was zal, indien nodig, in de gemeenschappelijke droger worden gedaan, het mag nooit vanuit de bomen worden gedaan.

Aanplantingen en bloemdecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is verboden voor de kampeerder om spijkers in bomen te planten, takken te knippen, aanplantingen te maken.

Het is ook niet toegestaan om de locatie van een voorziening op persoonlijke wijze af te bakenen, noch om de grond te graven.

Elk herstel van schade aan de vegetatie, hekken, land of faciliteiten van de camping is de verantwoordelijkheid van de auteur.

De staanplaats die tijdens het verblijf zal zijn gebruikt, moet worden onderhouden in de staat waarin de camper deze bij het betreden van het terrein heeft aangetroffen.

11/ BEVEILIGING

a / vuur

Open haarden (hout, kolen, etc.) zijn ten strengste verboden. Behalve barbecues zijn toegestaan op voorwaarde dat ze in goede staat zijn, stabiel zijn en het gazon niet beschadigen. Een brand op de grond is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.

In het geval van een brand, onmiddellijk het management verwittigen. Indien nodig kunnen brandblussers worden gebruikt. Een EHBO-kit is verkrijgbaar bij de receptie.

b / vlucht

Het management is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die op het kantoor worden gedeponeerd, maar heeft een algemene verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder behoudt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen installatie en moet de aanwezigheid van een verdachte persoon melden aan de verantwoordelijke persoon.

Klanten wordt geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het maken van een back-up van hun hardware.

In geval van diefstal wijst het management alle verantwoordelijkheid af.

12/ SPELLETJES

Er kunnen geen gewelddadige of gênante spelletjes worden georganiseerd op de camping. De vergaderruimte kan niet worden gebruikt voor hectische spelletjes.

Kinderen blijven onder het exclusieve toezicht en de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijke voogden.

13/ DODE GARAGE

Onbezet materieel mag alleen met toestemming van de directie en alleen op de aangegeven locatie op de grond worden achtergelaten. Een vergoeding, waarvan het bedrag op kantoor wordt gepost, is verschuldigd voor de “dode garage”.

14 / OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT VAN ORDE

Alle kampeerders zijn verplicht om de interne voorschriften van de camping te respecteren, geplaatst bij de receptie, hij is verantwoordelijk voor de verstoringen veroorzaakt door de mensen die bij hem verblijven. De geconstateerde niet-naleving van het huishoudelijk reglement kan leiden tot verwijdering van de camper.

In het geval dat een bewoner of bezoeker het verblijf van andere gebruikers verstoort of de bepalingen van dit reglement van orde niet naleeft, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling, indien hij dit nodig acht, deze laatste in kennis stellen om de verstoringen te staken.

In geval van een ernstige of herhaalde schending van het huishoudelijk reglement en nadat de manager een ingebrekestelling heeft gegeven om deze na te leven, kan deze laatste het contract beëindigen.

In geval van een strafbaar feit kan de beheerder een beroep doen op de politie.

15/ MAIL EN DISPLAY

Post wordt elke werkdag bezorgd bij de receptie.

Dit reglement van orde wordt geplaatst bij de ingang van de camping, dit reglement van orde en de Algemene Verkoopvoorwaarden worden geplaatst bij de receptie en op de site https://www.camping-kerisole.fr/. Ze worden op zijn verzoek aan de klant gegeven.

Gedaan te SCAER, 15/12/2021

 

Andreas of Nathalie Gerling

Co-Managers camping Kerisole

Telefoon : 06 46 71 76 40

Belangrijke telefoonnummers

Brandweer……………………………… 18

Ambulance-Medische Noodsituatie. 15

Rijkswacht…………………………. 17

Internationale noodsituatie……………. 112

Dierenartsen Scaër.. 02 98 59 41 03